ekspertyzyprawne-ulgivat 2018-08-14T15:38:56+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej, w ramach Zadania 3: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do składania ofert na wykonanie:

  • Ekspertyzy dotyczącej omówienia możliwych ulg/preferencji/innych mechanizmów w podatku VAT dla podmiotów ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w świetle prawa europejskiego i krajowego.

Data składania ofert – 22 sierpnia 2018 r.

 

Formularz ofertowy należy przesłać na adresy mailowe: m.oldak@uw.edu.pl oraz adres dziekanatu: dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

ZALĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe